Z6_PPGAHG8001TB606CNK24CUGOF0
Z7_PPGAHG8001TB606CNK24CUGOF3
За обществено обсъждане Отворени за кандидатстване

Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-2.006

Дата на публикуване: 28.12.2023
Последна актуализация: 21.02.2024

П О К А Н А

за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-2.006 „Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)“ по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Дирекция „Управление на програми и проекти“ към Министерство на електронното управление, определена за Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ да представи проектно предложение по процедура BG16RFPR002-2.006 „Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)“ по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Основната цел на процедурата е: Да бъде повишено нивото на защита от киберзаплахи на конституентите на националната система за киберсигурност.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“, извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Бюджетът на процедурата е 7 823 320 лева.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1. Изграждане и въвеждане в експлоатация на централните компоненти на националната система за киберсигурност.

2. Интегриране на системите на първите конституенти към националната система за киберсигурност.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/89486874-c49a-469c-af1c-1c2db0dc42be

 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 05 март 2024 г., 16:30 часа.

 

DOC файл  Покана

PDF файл  Заповед

ZIP файл  Условия за кандидатстване

ZIP файл  Условия за изпълнение