Z6_PPGAHG8001TB606CNK24CUGOF0
Z7_PPGAHG8001TB606CNK24CUGOF3

Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-2.010

Дата на публикуване: 19.03.2024
Последна актуализация: 19.03.2024

П О К А Н А

за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFPR002-2.010 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)“

по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Дирекция „Управление на програми и проекти“ към Министерство на електронното управление, определена за Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Министерство на електронното управление, в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ да представи проектно предложение по процедура BG16RFPR002-2.010 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)“ по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Основната цел на процедурата е: стратегическо укрепване на институционалните, технически и законодателни основи, необходими за ускоряване на системите за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространства за данни. Функционалната рамка за управление на данните, включваща добре дефинирани стандарти за качество, наличност и обмен на данни, е от първостепенно значение, за да се създаде доверие, да се насърчи активна екосистема и следователно да се позволи на страната да се развива и участва в икономиката на данните на европейско ниво, позволявайки генериране на стойност. Дейностите ще допринесат за по-доброто използване на наличните данни на национално ниво, ще повишат производителността и ефективността на ресурсите във всички икономически сектори, ще предоставят възможност за по-персонализирани продукти и услуги, по-добро разработване на политики и модернизиране на публичните услуги.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“, извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Индикативният бюджет на процедурата е 9 388 001,60 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

  1. Дейности, свързани с проучвания, анализи и подробни доклади.
  2. Дейности за разработване на приложими случаи на използване и дефиниции на пилотни проекти, използващи архитектура на пространства за данни, които да се използват като тестови платформи.
  3. Дейности за разработване на проект на стратегия за данни в публичния сектор, включително насоки за прилагане на преразгледаната национална рамка за оперативна съвместимост, наблягаща на стандарти за семантична оперативна съвместимост и принципа „Само веднъж“ и препоръки за отворени данни.
  4. Дейности за подготовка на национална рамка за управление на данни, съобразена с Акта за управление на данните в ЕС и базирана на най-добрите глобални практики и съществуващите ограничения на статуквото.
  5. Дейности за техническа оценка на информационните системи за управление на данни и процесите, свързани с данните в публичните администрации, приоритизирани въз основа на препоръките за секторен приоритет в дейността за изготвяне на анализ/и.
  6. Дейности за разработване на подробни пътни карти.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е: 16:30 часа на 22 май 2024 г.

PDF файл  Покана

PDF файл  Заповед

ZIP файл  Условия за кандидатстване

ZIP файл  Условия за изпълнение